עיצוב אתרים נמצא - תנאי שימוש

תנאי התקשרות
נמצא בניית אתרים בע"מ, (להלן: "החברה") הינה חברה העוסקת, בין היתר, בשירותי אינטרנט שונים לרבות בניית אתרים, קידום אתרים ושירותים נלווים "(להלן: "השירותים).
תנאי התקשרות אלה יהיו תקפים במלואם על הצדדים למעט בכל עניין אחר שסוכם אחרת
אושר בכתב על ידי הצדדים.
המושג "הלקוח" ו/או "המתקשר" בתנאי התקשרות אלה הינו מקבל השירות מהחברה
אשר אישר תנאים אלה.
שיחת הטלפון ו/או פגישה פרונטלית שהתקיימה עם הלקוח בדבר התקשרות עם החברה ו/או אישור בחוזר את תנאי התקשרות אלו מהווים הסכמה מצדו של הלקוח לתנאים אלה.
כל תשלום שהתקבל מאת הלקוח מהווים את אישורו הנוסף לביצוע העסקה ובדבר ההתקשרות בין הצדדים.
תקופת השירות שמספק החברה ללקוח אינה מוגבלת במספר חודשים ומתחילה מיום אישור תנאים אלה ותשלום הפרק הראשון. הלקוח יכול להפסיק את שירות החברה על פי בקשה בכתב מאת הלקוח. ראה סעיף 6.
דמי המנוי של הלקוח או, מהסכום שהוסכם על פי הצעת מחיר רשמית הניתנת ללקוח, ימשיכו לחייב עבור כל חודש בגין כל העדכונים והאמצעי התחזוקה שיש לחברה עם צדדים שלישיים, כולל שם תחום, ו / או תמיכה ו / או גיבוי ו / או אחסון, והם יחודשו אוטומטית אלא אם כן בקשת הלקוח נכתבה בכתב.
הביטול יכנס לתוקף בסוף החודש שלאחר הבקשה ושולם במלואו בעת הבקשה.
הסכומים הנקובים בסעיף זה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום אישור תנאי ההתקשרות המדד החדש יהיה המדד הידוע ביום החיוב,בכל מקרה הסכומים הנקובים בסעיף זה לא יופחתו.
במקרה והלקוח לא מבקש לבטל את המנוי שלו, כאמור לעיל, מובן כי הלקוח מבקש להמשיך בחוזה על פי תנאים ותקנות אלה.
אם הלקוח מעוניין לרכוש את קבצי המקור באתר, יהיה עליהם עלות נוספת בעקבות בקשה נאותה לעשות כן, באמצעות העברה בנקאית בתנאי שהחברה מתחייבת, לאחר תשלום תשלום זה, להעביר את קבצי מקור ללקוח לשלושה. ימי עסקים.
לא ניתן לבטל התקשרות לאחר שהלקוח אישר אותה אלא בהתאם לאישור החברה בכתב ומראש או בהתאם להוראת דין ככל וקיימת בעניין בלבד, ככל ויעשה ביטול כלשהו על ידיה לקוח בניגוד לקבוע במסמך זה, הרי שיהיה חייב במלוא תקופת ההתקשרות בין הצדדים.
ידוע ללקוח כי בכל מקרה לא יהיה החזר כספי בגין ההזמנה שביצע בשל התחייבות החברה לצדדים שלישיים וכמו כן לא ניתן לבטל את ההסכם בשום שלב שהוא.
הלקוח מצהיר כי הוא בעל עסק בישראל וידוע לי כי חוק הגנת הצרכן אינו חל עליו כלקוח עסקי.
הלקוח ישלם לחברה בגין שירותיה באופן מלא ומדויק במשך כל תקופת ההתקשרות.
התשלומים עליהם סיכמו הצדדים הינם כוללים מע"מ, בהתאם לשיעור המע"מ הידוע ביום הסיכום, ככל ויהיה שינוי בגובה המע"מ כך שערכו יעלה, יועבר לחברה ערך המע"מ תוך 3 ימי עסקים טרם זמן הפירעון של כל המחאה ששולמה לחברה, ככל ותעשה העברה בנקאית ישולם סכום העברה בתוספת ערך המע"מ המעודכן ליום הבראה וככל ותעשה עסקת כרטיס חיוב )אשראי(, ניתנת בזאת הרשאה בלתי חוזרת לחברה לדרוש מכל גוף ו/או חברת האשראי לדרוש את עדכון המע"מ וזאת מבלי לגרוע מחובת מתקשר להודיע לחברת האשראי על ביצוע השינוי.
תשלום באמצעות כרטיס חיוב )אשראי( פירושו הרשאה בלתי חוזרת לחברה לבצע עסקה .חודשית מתחדשת לשם גביית כל הכספים להם היא זכאית בהתאם להסכמות הצדדים לרבות חיוב כרטיס האשראי כאמור לעיל לעניין תקופת ההתקשרות.
תשלום יחשב רק סכום ששולם בפועל לחברה. (בעסקה בכרטיס חיוב לאחר קבלת התשלום בחשבון החברה ובהמחאה רק לאחר פרעונו בפועל ובהעברה בנקאית לאחר קבלת התשלום בחשבון החברה)
בשום מקרה לא יופסקו ו/או יעוכבו ו/או יבוטלו תשלומים ע"י הלקוח ובמקרה כזה תהיה רשאית החברה לראות בכך הפרה יסודית של תנאי ההתקשרות אשר תזכה אותו אפשרות להפסיק את מתן השירותים לאלתר לרבות להימנע מחדשים ולהעמיד את מלוא התשלום לפירעון מיידי לרבות הוצאות החברה.
החברה רשאית לגבות את התשלומים להם היא זכאית לרבות באמצעות אחר ו/או אמצעי אחר.
מוסכם כי האתר ו/או עמוד העסקי ברשתות החברתיות ו/או כתבה במדיות השונות ו/או דף נחיתה שנבנה ללקוח ע"י החברה, יהיה בבעלות החברה עד לתשלום מלוא התמורה בפועל. מוסכם כי החברה רשאית להוריד את הנ"ל מהרשת במקרה של אי תשלום ללא הודעה מראש ואינה מתחייבת להשיבו ו/או לאחסנו ו/או לאגור מידע ולא תישמע כנגד החברה כל טענה בעניין זה, כן במקרה של אי תשלום כאמור החברה תהיה זכאית למלוא התשלום המקורי של העסקה באופן מיידי וללא כל צורך בהתראה מראש.
ניתן בזאת אישור כי המתקשר עם החברה מוסמך ומורשה לכך ובכל מקרה הינו ערב אישית מלוא ההתחייבויות המתקשר.
ככל תשלום כלשהו לא נקבע לו מועד והחברה זכאית לקבל התשלום יעשה תוך 14 ימים מיום הזכאות.
החברה רשאית להפסיק את השירות באופן מיידי במקרה בו לא שולמה מלוא התמורה בהתאם להסכמת הצדדים ו/או יש חשש לשימוש המפר את תנאי התקשרות אלה ו/או הוראות כל דין וזאת מבלי לגרוע מחובתו של המתקשר לשלם את מלוא התחייבויותיו.
אספקת השירות על ידי החברה מותנה בעמידת הלקוח במלוא התחייבויותיו.
לאור אופי ההתקשרות החברה אינה מתחייבת להביא/לגרום ללקוח תוצאה ספציפית של חשיפה באינטרנט ו/או כמות כניסות מסוימת לאתר ו/או מכירות ו/או הכנסות.
החברה אינה אחראית על היקף המכירות או הכנסות או הרווחים של מקבל השירות ולא יהיו לו כל טענות בנושא.
הלקוח בלבד יישא במלוא האחריות באשר לתכנים הנמצאים באתר ו/או ברשתות החברתיות השונות ו/או לתכנים המפרסמים במדיות השונות לרבות כתבות, על תוכנם ,ומהימנותם , הוראות חוק ספציפיות וכלליות, אתיקה, אחריות מקצועית, לדיוקם,לאמינותם, לטיב מוצרים, אשר יתפרסמו באתר והשפעתם על המחשבים ועל הגולשים באתר וכן לכל נזק ישיר או עקיף אשר יגרמו לצד ג' כלשהו בגין שימוש בתכנים הנ"ללרבות פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו.
הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל הקשרים המסחריים אשר התהוו בינו לבין לקוחותיה בעקבות השימוש באתר ו/או ברשתות החברתיות השונות ו/או במדיות השונות.
ישנה חובת שיתוף פעולה עם דרישות ובקשות החברה במקרה של העדר שיתוף פעולה כאמור תהיה רשאית החברה לראות בכך הפרה יסודית של תנאי ההתקשרות אשר תזכה אותה באפשרות לפעול על פי הוראות תנאים אלה ו/או על פי הוראות הדין לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה אי שיתוף פעולה לא יגרור אפשרויות קיזוז ו/או החזר כספי כלשהו.
מטעם הלקוח מוגדר איש קשר אחד בלבד אשר יהיה אמון על התקשרות וההתנהלות השוטפת בין הצדדים.
הלקוח בלבד נושא בעלויות עבור רכישת תמונות ו/או אלמנטים גרפיים הקשורים בעיצוב האתר ואלו ישולמו על ידי הלקוח מראש ו/או בהתאם לדרישת החברה.
הלקוח מתחייב כי לא ישתמש בשום דרך ו/או אופן באתר החברה לשם פגיעה בזכויות צד ג' ו/או לשם עבירה על החוק.
הלקוח יבצע את הנחיות החברה במלואן וכן יעביר לחברה כל מידע אשר דרוש לחברהלצורך מתן שירותים, לצורך כך יהנה מטעמו איש קשר אחד על מנת למנוע אי הבנות.
לוחות הזמנים כפופים לשיתוף הפעולה עם הלקוח לצורך אספקת כלל המוצרים והשירותים, גרסה ראשונית לאתר תושלם תוך 15 ימי עסקים מיום קבלת מלוא הנתונים על ידי הלקוח.
כל תיקון (לפני אישור סופי) יעשה תוך 7 ימי עסקים.
זמן העלאת אתר אינטרנט "לאוויר" (לרשת) הינו עד 15 ימי עסקים מיום אישור סופי של הלקוח בכתב את הסקיצות שנשלחו אליו, וכן מן העברת מלוא התכנים, התמונות (לפי המועד המאוחר של קבלת החומר ו/או האישור ו/או התמונות).
3 ימי עסקים נוספים לצורך העלאת אתר לשרת ראשי.
יודגש, כי לאחר אישור סופי לעיצוב לא ניתן לבצע עוד שינויים ברמה הגרפית והעיצובים ובכל מקרה כל שינוי נתון לשיקול דעת החברה והחברה אינה מחויבת לבצע שינוי לאחר אישור סופי. קיימת ללקוח אפשרות לבצע שינויים גרפיים כאלה ואחרים בתוספת תשלום.
כל הידע, החומרים, התוכנות, מידע עסקי, גרפיקה, נתונים כספיים, מסמכים, קניין רוחני,פטנטים, שיטות עבודה, סימני מסחר וכו' )להלן: "המידע"( הינם רכושה הבלעדי שלהחברה ואלו ישמרו בסודיות ולא יעשה בהם כל שימוש, אלא במסגרת לצורך ההתקשרות עם החברה בלבד. חל איסור על העברת המידע לצד ג' כלשהו ו/או העתקה ו/או הפצת/או פגימה בערכו ו/ועשיית שימוש בו בדרך כלשהי מבלי לקבל את אישור החברה מראש ובכתב.
הבעלות, מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של המערכת האתר, לרבות בתוכנה, בקוד המקור, כתובת האתר דומיין, בקבצים גרפיים של התוכנה, בהקלטות וידאו וקול,בעיצוב האתר והטקסט ובכל אלמנט אחר של האתר והמערכת, למעט התוכן המהותי אשר הועלה ע"י הלקוח כגון: תכנים, תמונות, מוסיקה, וידאו, וכו. בכפוף לכל דין, הינם בבעלות החברה וללקוח לא תהיה בהם כל זכות קניינית ו/או זכות יוצרים ו/או אחרת, אשר אינה מוענקת לו במפורש עפ"י תנאי התקשרות אלה. סימני המסחר באתר שהוכנסו על ידי החברה, הינם קניינה של החברה בלבד, ובמידה ופורסמו ע"י מפרסמים אחרים כלשהם הינם קניין החברה בלבד ואין לעשות בכל האמור לעיל כל שימוש שהוא.
הלקוח מאשר לקשר את קמפיין הפרסום למספר מקשר -מספר זה הינו מספר וירטואלי שהוא חלק משירות התוכן המופעל על ידי המרכז הישראלי לעידוד עסקים ברשת ומפנה את המתקשר לבית העסק. משתמש העושה שימוש במספר זה מסכים ומאשר לחברה לשמור את מספר הטלפון ממנו מתקשר לכלול אותו במאגרי מידע או ייצור באמצעותוקשר עם המשתמש וכן המספר הנל יכול להשתנות מעת לעת. המספר הינו בבעלות החברה בלבד.
הלקוח יהיה האחראי הבלעדי על כל מידע מכל סוג שהוא שהגיע לידי החברה ו/או שמסרו/או מוצג באתר האינטרנט של הלקוח ו/או מידע שהעביר לחברה לרבות תוכן ו/או תמונות/או שמע ו/או פרטי כרטיס אשראי ו/או פרטי בנק ו/או וידאו לרבות לעניין הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בקניין רוחני ו/או השגת גבול וכן כל פגיעה ו/אונזק אחרים ככל ותשמע טענה בעניין ו/או תוגש תביעה כנגד החברה מכל מן וסוג שהואהלקוח יהיה האחראי הבלעדי לעניין זה וכל העלויות שתישא בהן החברה יהיו על הלקוח ישולמו מיידית עם דרישת החברה ובכלל זה עלויות עו"ד והוצאות.
החברה רשאית לגרום באופן מכוון לניתוק האתר מרשת האינטרנט לפי צרכיה ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי וכפועל יוצא מעמידה ו/או אי עמידה בהסכם זה.
החברה רשאית לנהל את האתר לטובת הלקוח על פי שיקול דעתה המקצועי.
ידוע ללקוח כי ייתכנו מקרים בו אתר האינטרנט עלול מכל סיבה שהיא "ליפול" ברשת האינטרנט והלקוח לא ישמיע כל טענה כלפי החברה במקרה כזה ובלבד והחברה פעלהבאופן סביר להשבתו לפעילות מרגע נודע לה בדבר נפילתו. כמו כן ידוע ללקוח כי מעת לעת החברה תעדכן את השרתים ואת מערכי האבטחה.
ללקוח שליטה מלאה ואחריות מלא לאתר, לתכנים שבו ולכל פעולה אשר מתבצעת בו מעת לעת. במידה והלקוח גרם לפגם באתר במלואו ו/או בחלקו, הדבר יהיה באחריות המלאה של הלקוח וכמו כן לא יכול להשמיע כל טענה בעניין כלפי החברה. במידה וביצוע שיחזור הגיבוי יתקן את נזק לא הדבר לא יגרור תוספת תשלום. במידה והנזק לא יתוקן באמצעות שחזור – לדברים תהיה עלויות נוספות בהתאמה.
אין החברה אחראית על האחסון או על האתר באם הלקוח לא שילם לחברה עבור האחסון בדומיין, ידוע ללקוח כי החברה רוכשת את האחסון בדומיין מצדדי ג' וככל ותהיה אי התאמה ו/או תקלה ו/או טענה כלשהי בעניין זאת לא תופנה כלפי החברה אלא כלפי צד ג' בלבד לרבות במקרים בו הדומיין ו/או האחסון נמצאים בבעלות צדדים שלישיים וחברות שונות אשר תחזקו את האתר ללקוח בעבר.
הלקוח מתחייב שלא להעלות לשרת חומר מכל סוג, אשר ביכולתו להזיק למערכות מחשבים ונתונים, לשבש פעולות מחשבים ונתונים, לרגל, לצטט, לעקוב אחר פעולות השרת, להעלות תוכנת וירוסים, תולעי מחשב, תוכנות הצפה, תוכנות מניעת/ שלילת שירות, תוכנות הצפנה בקבצים גרפיים ואחרים , וכן להימנע מכל פעולת "האקינג", הנדסה הפוכה, שינוי מידע בחלונות הכתובת, שינוי אינדקסים ופרמטרים כלשהם וכיו"ב.
כל פרסום ו/או תוכן מהותי ו/או כל חומר הקשור באתר ו/או בחנות המקוונת ו/או ברשתות החברתיות השונות ו/או במדיות השונות לרבות פרסום כתובות שהינו בניגוד לחוק לרבות תכנים פורנוגראפיים, גזעניים, מוצאי לשון הרע, מעודדים עבירות פליליות וכיו"ב שעלולים לחשוף את החברה לתביעות אזרחיות ו/או פליליות יהיו באחריות הלקוח בלבד וזה מתחייב להימנע מלהעלות כאלה )באמצעותו ו/או באמצעות החברה( וכן הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה אשר תוגש נגדה לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.
לחברה הזכות להוסיף לאתר קישוריות (LINKS) לאתר הלקוח, וכן את לוגו החברה והלקוח יודע כי לא ניתן להסיר בשום שלב גם לא במקרה של רכישת קבצי המקור. הלקוח מאשר בזאת לחברה לפרסם בכל אמצעי את היצירה אשר יצרה עבורו.
פרסום כתבה בפועל תהיה באישור ובכפוף למערכת האתר בלבד, במידה ומערכת האתר לא תאשר את פרסום הכתבה ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין הרי שידוע ללקוח כי החברה כפופה לתקנות ונהלי הצדדים השלישיים.
במידה והלקוח הזמין פרסום באחת מהמדינות השונות האחריות בגין פרסומה בכפוף לאישורו בכתב תהיה על הלקוח בלבד לרבות שגיאות ו/או טעויות ו/או תמונות ו/או פרסומים ו/או סרטונים ו/או לינק וכיוצ"ב ולא יוכל לבוא בכל טענה בנושא.
הלקוח יכול לשתף את הכתבה ולעשות בה שימוש חופשי לרבות שיתוף באתר, במדיות החברתיות וכו'.
מערכת האתר רשאית להוריד את הכתבה ללא כל התראה מראש במידה והשימוש בה יעשה באופן חריג ו/או היא תחרוג מהנורמות ותקנון האתר המפרסם.
הלקוח קרא ובדק את הכתבה מרגע האישור הסופי של כתבה ופרסומה במדיות השונות לא יוכל הלקוח לבצע כל שינוי לרבות כיתוב ו/או תמונה ו/או סירטון ו/או לינק וכו'.
הלקוח יהיה האחראי הבלעדי על כל מידע מכל סוג שהוא שהגיע ו/או העביר לידי החברה ו/או שמסר ו/או מוצג בכתבה אשר מפורסמת לטובת הלקוח ו/או מידע שהעביר לחברה לרבות תוכן ו/או תמונות ו/או שמע ו/או פרטי כרטיס אשראי ו/או פרטי בנק ו/או וידאו לרבות לעניין הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בקניין רוחני ו/או השגת גבול וכן כל פגיעה ו/או נזק אחרים ככל ותשמע טענה בעניין לרבות התחייבויות ו/או הבטחות ו/או פרסומים ו/או מבצעים ו/או תוגש תביעה כנגד החברה מכל מן וסוג שהוא הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לעניין זה וכל העלויות שתישא בהן החברה יהיו על הלקוח ישולמו מיידית עם דרישת החברה ובכלל זה עלויות עו"ד והוצאות.
אין החברה אחראית על קידום הכתבה באופן אורגני ו/או ממומן ו/או על המיקום שלי בתוצאות החיפוש ולא תשמע כל טענה בנושא.
לא ניתן לבטל עסקה זו בשום שלב שהוא, כמו כן ידוע ללקוח כי החברה מתחייבת לצדדים שלישיים.
ידוע ללקוח כי ישנה חובת "קרדיט" לחברה ו/או לכתב ו/או לצלם ו/או מאגרי התמונות וכי אין כל אפשרות לשנות את הנוסח ו/או הנראות של דף הכתבה.
ידוע ללקוח כי במעמד סגירת העסקה המערכת מבצעת באופן אוטומטי הזמנה של השירותים אשר אלו אינם ניתנים לביטול.
במידה והלקוח מתקשר עם החברה לצורכי פעילות במדיות החברתיות עליו למנות את החברה למנהלת בדף על מנת לאפשר גישה, ביטול המינוי בכל שלב שהוא יגרור הפרה יסודית של ההסכם מצד הלקוח ולא יזכה בהחזר כספי.
תקופת ההתקשרות בין הצדדים לרבות בהתקשרות פייסבוק תחל מיום אישור הסכם זה.
ידוע ללקוח כי ההתקשרות בין הצדדים כפופה להוראות הצדדים השלישיים ) הרשתות החברתיות לרבות פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, גוגל פלוס וכו' ( אשר משתנים מעת לעת וכי האישור בגין פרסום ו/או קידום כפוף לאישורם הסופי לרבות במקרה של דיווח על פוסט והסרתו על ידי הצדדים שלישיים וזה לא ייחשב כהפרה של ההסכם.
על הלקוח להעביר לחברה את כל החומרים ו/או הנתונים ו/או התמונות ו/או סירטונים ו/או כל חומר מקצועי. הלקוח בלבד יישא במלוא האחריות באשר לתכנים הנמצאים והמפורסמים ברשתות החברתיות השונות ו/או לתכנים המפורסמים במדיות השונות לרבות כתבות, תוכנם, ומהימנותם, הוראות חוק ספציפיות וכלליות, אתיקה, אחריות מקצועית, לדיוקם, לאמינותם, לטיב המוצרים, אשר יתפרסמו והשפעתם וכן לכל נזק ישיר או עקיף אשר יגרמו לצד ג' כלשהו בגין השימוש בתכנים הנ"ל לרבות פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו ו/או פגיעה כמו כן הלקוח מתחייב לא להעלות חומרים שהינם בניגוד לחוק לרבות תכנים פורנוגראפיים, גזעניים, מוצאי לשון הרע, מעודדים עבירות פליליות וכיו"ב שעלולים לחשוף את החברה לתביעות אזרחיות ו/או פליליות יהיו באחריות הלקוח בלבד וזה מתחייב להימנע מלהעלות כאלה )באמצעותו ו/או באמצעות החברה( וכן הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה אשר תוגש נגדה לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.
תוך עשרה ימי עסקים מיום העברת התכנים במלואם תשלח החברה את הפרסומים המיועדים לתקופה ** לאישור הלקוח.
החברה מתחייבת לבצע כל שינוי עד 5 ימי עסקים.
במידה והלקוח לא אישר את הנתונים אותם שלחה החברה לאישור וכתוצאה מכך נוצר עיכוב הדבר לא ייחשב כהפרה ולא יקוזז תקופת ההתקשרות.
ידוע ללקוח כי במידה וישנה את תזמון פרסומים במדיות החברתיות הדבר יהיה באחריותו בלבד.
בקשה לשינוי קהל היעד אשר הוגדר בתחילת התהליך בוצע בסוף כל תקופה.
הלקוח יודע ומסכים כי דמי הניהול לחודש לא יופחתו מחוץ למחיר המוסכם לשירותים בעת הצעת המחיר.
ידוע ללקוח כי בכל פרסום של פוסט מופיע הלוגו של החברה.
במידה והלקוח מעוניין לבצע שינוי של שם הדף העסקי החברה תגיש את הבקשה והשינוי יבוצע בכפוף להוראות ותקנות הצדדים השלישיים.
ידוע ללקוח כי במידה ויהיה צורך לבצע רכישה של תמונות ו/או קבצי שמע ו/או וידאו ו/או כל חומר אחר אלו יהיו באחריות הלקוח ועל חשבונות בלבד.
ידוע ללקוח כי בעת הקמת הלקוח וביצוע ההזמנה המערכת מזמינה עבורו באופן אוטומטי שירותים אשר אינם ניתנים לביטול.
במידה ויוקם דף נחיתה ייעודי לפרויקט, הדף יהיה בבעלות החברה ויוקם על דומיין משני דף זה לא יהיה ניתן לשינוי ולא יהיה בבעלות הלקוח.
באתרי סליקה מקוונת האחריות לספק לחברה את פרטי ההתחברות וכמו כן ההתחברות עצמה הנה באחריות הלקוח בלבד. לרבות תוספי סליקה ומספר מסוף בחברת אשראי.
ידוע ללקוח כי עליו לפעול על פי הוראות כל דין בעניין מכירה של מוצרים.
אין אנו אחראים על מערכות פנימיות של הלקוח ו/או התממשקות עימם לרבות דאטה בייס, מלאי וכיו"ב.
כל האמור בלשון זכר בהסכם זה ונספחיו, משמעו גם בלשון נקבה, הכל לפי הקשר הדברים.
כל שינוי או תיקון לתנאי התקשרות אלה לא יהא להם כל תוקף, אלא אם נעשו בכתב ומראש ונחתמו על ידי המוסמכים לחתום מטעם החברה והלקוח.
הצדדים מתחייבים שלא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין ובמאגר לקוחותיהם.
הצדדים מסכימים ומצהירים כי תנאי התקשרות אלה ממצים את הסכמותיהם וכי לא יהא כל תוקף לזכרון דברים, הסכמה בעל פה, מצגים, התנהגות ומשא ומתן אשר קדמו להסכם זה למעט טופס הזמנת עבודה שהינו משלים להסכם זה.
החברה בלבד תהיה רשאית להסב הסכם זה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעים מימנו, לכל גורם ו/או גוף אחר וחוזה זה יחייב כל גורם ו/או גוף אלין יומחו.
החברה לא תהא אחראית למערכות תקשורת אצל הלקוח או אצל מי מספיק וכן אין כל התחייבות מצד החברה לתקינות מערכות המחשוב או תקינות מערכות מצד הספקים השונים של הלקוח.
הלקוח מתחייב לפצות ולשפות שיפוי מלא את החברה בגין כל נזק, הפסד, תביעה, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שיגרמו לחברה לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בקשר לתביעה ו/או כל דרישה הנובעות מביצוע הסכם זה.
רישומי החברה לעניין חיוב הלקוח יהוו ראייה חלוטה לאמיתות תוכנם.
החברה רשאית להפסיק באופן זמני את מתן השירות וזאת לפי צרכיה לעניין תפעולם ותקינותם.
החברה רשאית לעשות שימוש בנתוני שקיימים אצלם )מבלי לפגוע ו/או לחשוף זהות הלקוח( למטרותיה לרבות מטרות מסחריות. החברה רשאית לעשות שימוש במידע הקיים אצלה לרבות נתונים סטטיסטיים וזאת מבלי לחשוף את זהות הלקוח.
הצדדים מתחייבים הדדית שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות כל שימוש במידע ו/או בידע אשר הגיע לידיהם במסגרת הסכם זה, ולשמור על סודיות מוחלטת בכל הקשור להסכם זה הנוגע במישרין ו/או בעקיפין ברכושם, בעסקים, ללקוחותיהם, ובאנשים ו/או גופים הקשורים עימם.
חשבוניות מטעם החברה יועברו באמצעות דוא"ל.
ככל ועל החברה ישנה חובה לבצע פעולה ו/או התחייבות אשר נבצר ממנה מלבצע עקב כוח עליון ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או תנאי מזג האוויר ו/או נזקי טבע ו/או מלחמה ו/או גורם שאינו בשליטתה תדחה התחייבות החברה בזמן ההשבתה ובשני ימי עסקים נוספים לאחר מועד סיום המניעה.
לחברה בלבד קיימת זכות עכבון ו/או קיזוז.
בשום מקרה לא תוגש החברה על ידי הלקוח ו / או מי מטעמו יותר מפי 1.5 מהתשלום החודשי ששולם לחברה.
ידוע ללקוח כי בהתאם להוראות החוק על האתר שלו להיות נגיש לבעלי מוגבלויות, כבדי ראיה ועיוורי צבעים.
הלקוח מאשר קבלת חומרים פרסומיים במדיות ללא המילה פרסומת השונות מהחברה ו/או מחברות בת ו/או חברות קשורות ולא תהיה לו כל טענה בנושא.
ידוע ללקוח כי הסכם זה עלול להשתנות מעת לעת בהתאם לצדדים שלישיים אליהם כפופה החברה.
במידה והלקוח / מתקשר להתקשר במסגרת מבצע ויבצע הפרה של ההסכם מכל סיבה שהיא, תוכל החברה להעמיד את מלוא הסכום המקורי של העסקה לפירעון מיידי.
הלקוח מצהיר כי הינו מודע לחוק זכויות היוצרים וכי מתחייב לפעול על פיו.
הרשות המקומית הייחודית והבלעדית לכל עניין או מחלוקת הנוגעים לחוק בין הצדדים או הנובעים מהם, תוגבל לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים, לרבות תביעות קטנות. מוסכם בין הצדדים כי אם הלקוח יתבע את החברה במקום אחר, הלקוח יחזיר את החברה לפי שכר טרחת עורך הדין של החברה.

Nimtsa פיתוח אתרים בע"מ – תנאי שימוש – הצהרת אחריות

אין אחריות

אתר זה מסופק "כמות שהוא" ללא כל מצג או אחריות, מפורשים או משתמעים Nimtsa פיתוח אתרים בע"מ אינה מצהירה או התחייבות ביחס לאתר זה או למידע והחומרים המופיעים באתר זה

מבלי לפגוע בכלליות הפסקה האמורה, Nimtsa Web Development Ltd אינה מתחייבת כי:
אתר זה יהיה זמין ללא הרף או יהיה זמין כלל; או
המידע באתר זה מלא, נכון, מדויק או שאינו מטעה

שום דבר באתר זה אינו מהווה, או נועד להוות, ייעוץ מכל סוג שהוא אם אתה זקוק לייעוץ בכל נושא משפטי, פיננסי או רפואי, עליך להתייעץ עם איש מקצוע מתאים

מגבלות האחריות

Nimtsa Web Development Ltd לא תהיה אחראית כלפיך (בין אם על פי חוק המגע, דיני הנזיקין ובין אם בכל דרך אחרת) בקשר לתכני האתר או לשימושם, או בכל דרך אחרת בקשר לאתר זה:

ככל שהאתר ניתן ללא עלות לכל אובדן ישיר;

לכל אובדן עקיף, מיוחד או תוצאתי; או

לכל הפסד עסקי, אובדן הכנסות, הכנסות, רווחים או חסכון צפוי, אובדן חוזים או קשרים עסקיים, אובדן מוניטין או מוניטין, או אובדן או השחתה של מידע או נתונים

מגבלות אחריות אלה חלות גם אם נמסרה Nimtsa Web Development Ltd באופן מפורש על האובדן הפוטנציאלי

חריגים

אין באף ויתור באתר זה לא יחריג או יגביל כל אחריות המשתמעת על פי חוק שלא יהיה כדין להחריג או להגביל; ושום דבר בהצהרת אתר זה לא יחריג או יגביל את אחריותה של Nimtsa Web Development Ltd בגין:

מוות או נזק אישי שנגרם כתוצאה מרשלנות של Nimtsa Web Development Ltd

הונאה או מצג שווא של הונאה מצד Nimtsa Web Development Ltd; או

לא משנה אם זה יהיה בלתי חוקי או בלתי חוקי לעובדי Nimtsa Web Development Ltd להחריג או להגביל, או לנסות או להתיימר להחריג או להגביל את אחריותה

סבירות

על ידי שימוש באתר זה, אתה מסכים כי ההכללות והמגבלות של האחריות המפורטות בביטול אתר זה הינן סבירות

אם אינך חושב שהם סבירים, אסור לך להשתמש באתר זה

קבוצות אחרות

אתה מקבל כי ישות בערבון מוגבל, ל- Nimtsa Web Development Ltd יש אינטרס להגביל את האחריות האישית של נושאי המשרה ועובדיה אתה מסכים כי לא תביא כל תביעה באופן אישי נגד נושאי משרה או עובדים של Nimtsa Development Development Ltd בגין אובדן כלשהו שאתה סובל בקשר לאתר

מבלי לפגוע בפסקה האמורה, אתה מסכים שמגבלות האחריות וההתחייבות המפורטות בכתב ויתור זה יגן על קציני Nimtsa Web Development Ltd

הוראות בלתי ניתנות לאכיפה

אם הוראה כלשהי של כתב ויתור על אתר זה הינה או אינה ניתנת לאכיפה על פי החוק החל, הדבר לא ישפיע על האכיפה של שאר ההוראות של הצהרת אתר זה

נתונים אישיים – תקנה כללית להגנת נתונים

GDPR (בתוקף מאי 2018)
תקנה (האיחוד האירופי) 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מיום 27 באפריל 2016 בנושא הגנה על אנשים טבעיים בכל הנוגע לעיבוד נתונים אישיים ותנועה חופשית של נתונים כאלה, וביטול הוראה 95/46 / EC (תקנה כללית להגנת נתונים)
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

אנו עשויים לספק לך סיוע כדי להבטיח שאתה תואם, אך באחריותך להבטיח שהאתר שלך תואם את ה- GDPR.

כמארח אתר, אנו עשויים לאחסן עבורך נתוני לקוח סודי באתר האינטרנט שלנו. אמנם אנו נעשה כמיטב יכולתנו להבטיח כי האתר מאובטח ועוקב אחר שיטות העבודה המומלצות, אך איננו מקבלים אחריות על אובדן נתונים או הפרות אבטחה. עלייך להבטיח שהאתר שלך תואם את ה- GDPR.

מכיוון שאנו מאחסנים את הנתונים האישיים של לקוחותיך בשרתים שלנו, אנו רואים מעבד נתונים תחת ה- GDPR. עבור כל נתונים אישיים המאוחסנים בחשבון ה- cpanel שלך, אתה אמור להיות מסוגל לנהל, לתקן ולהסיר אותם בעצמך. אם אתה זקוק לעזרה או לייעוץ בגישה לנתונים אלה עם זאת, אנא צור איתנו קשר ואנחנו נוכל לעזור לך.

בנוסף לנתונים המאוחסנים בחשבון ה- cpanel שלך, אנו רושמים גם גישת נתונים לאתרים, כגון כתובת IP, זמן גישה לכתובת אתר מבוקשת. זה בעיקר כדי למנוע ניסיונות פריצה ושימוש לרעה בשרת לפתור כל בעיה שעלולה להתרחש בשירותינו. נתונים אלה הם בדרך כלל אנונימיים, אולם הם עשויים לכלול מדי פעם מידע המאפשר זיהוי אישי.

אם יש בעיה באתר שלך, ייתכן שנצטרך לגשת לנתוני הלקוחות שלך כדי לזהות ולפתור את הבעיה. זה עשוי לכלול עיבוד נתוני הלקוחות שלך. אנו לא נשתמש בנתונים מלבד בכדי לספק לך את השירות שאתה זקוק לו.

בקשות גישה לנתונים ומחיקה

אם תקבל בקשת גישה לנתונים או בקשת מחיקת נתונים, אנא הודע לנו על הנתונים המבוקשים או שיימחקו. אם אתה מעוניין לאסוף נתונים שיש לך גישה אליהם, אנו עשויים לחייב בגין שירות זה, אולם אם תבקש מאיתנו נתונים כמעבד נתונים, אנו נספק אותם בחינם במידת האפשר.

שימו לב שאנו מבצעים גיבויים קבועים של השרת העשויים ליצור קשר עם נתונים אישיים. גיבויים אלה מיועדים בעיקר לשחזור השרת במקרה של כישלון שרת קטסטרופלי. זה לא מעשי לשימוש כדי למחוק באופן אישי נתונים אישיים מגיבויים אלה, מכיוון שהם תמונות של השרת כולו.

אנו מאמינים כי אינטרס עסקי לגיטימי הוא עילה סבירה לעיבוד נתונים אלה, אולם אנו ממליצים גם לשמור על רישום של בקשות להסרת נתונים, כך שתוכלו להסיר נכון את הנתונים מגיבוי לפני שבוצעו כל עיבוד אחר אם יהיה אי פעם. בשימוש.